All Eastern Japan beat All Western 23-12
at the Men's Team Match !!!

59th All Japan Tozaitaiko ( All Eastern Japan VS. All Western Japan) Kendo Taikai was held at Kose Sport Park Budokan in Yamanashi prefecture on 15th September 2013.
The results were as follows. All Eastern beat All Western 23-12 at the Men's Match.


Special IpponsAll-Match Results
  Western   Eastern
KANTOKU Nara HANSHI Sigeaki INOUE Tadanori OTA HANSHI Tokyo

Women (5 matches)

  Western   Eastern
No. Name H Score   Score H Name
SENPO Mariko YAMAMOTO      encho  K   Naomi TAKEMURA
JIHO Kana KUROKAWA   T         Yoko SAKUMA
CHUKEN Yuka KOZUNO   M         Aiko KOIKE
FUKUSHO Sachie MIYAZAKI   M   encho       Sakura UCHIDA
TAISHO Mariko ISHIDA   M         Mayumi OTSUKA
  (4)4 1(1)

H:Hansoku

Men (35 matches)

  Western   Eastern
No. Name H Score   Score H Name
SENPO Teppei SASAGAWA       D K   Keisuke TSUCHIDA
34SHO Tomonari KINOSHTA   M K       Katsuyuki UCHIDA
33SHO Shusaku KAMIMURA       M M   Ryoichi UCHIMURA
32SHO Tohru UTSUNOMIYA       D K   Yuichi YONEYA
31SHO Shogo KIKUKAWA         M   Tadaomi HOJO
30SHO Takeshi TANAKA   M   M M   Yoshihide YAMANAKA
29SHO Shoji TERAMOTO   M K       Nobutomo TAKAHASHI
28SHO Haruyuki KUSUMOTO       K K   Masaomi HOJO
27SHO Susumu TAKAMIYA   K   M M   Mitsunobu SATO
26SHO Hiroyuki SUZUKI   M K       Koichi SAKAMOTO
25SHO Noriki KUNITAKE       M M   Satoru HARADA
24SHO Hiroaki HIRATA         K   Tsuyoshi SUZUKI
23SHO Masanori HONMOCHI     M D   Hidetoshi YOSHIDOME
22SHO Hidenori HAMADA         K   Kiyoshi IGUCHI
21SHO Tadao HARA   K M       Hiroaki SATO
20SHO Kazuhiko SHIMOHASHI   K K       Takeshi MATSUNAGA
19SHO Koji TOMOHIRO   K K       Masaki KIKUCHI
18SHO Shigeo YOSHIDA       encho   M   Naoki EIGA
17SHO Tsukasa TAKEUCHI       D K   Tsuneharu SOMEYA
16SHO Naofumi HARA       M M   Fumihiro MIYAZAKI
15SHO Yoshihisa ETO       M K   Hideyuki EIGA
14SHO Makoto TERAZONO       K M   Yutaka SAGA
13SHO Masato FUNATSU   D         Hiroaki TANAKA
12SHO Hiromi SAEKI   M K       Hideharu SAKATA
11SHO Keiichi TSUTSUMI   M   M K   Masahiro MIYAZAKI
10SHO Norihiro ENDO   K K       Kazuo YOSHIZAWA
9SHO Nobuyuki MIYATO   M         Norio OSAWA
8SHO Koichi KASATANI   M K   K   Katsuya YASUNAGA
7SHO Ryosuke EJIMA   K   D M   Kunyu UEHARA
6SHO Junichi MIURA       M M Masaru YAMAZAKI
5SHO Shinji SHIMIZU   K   M K   Akira IJIMA
4SHO Isato MATSUDA       M K   Kazuo Furukawa
3SHO Keio SATO   T M       Kiyokazu SHIMOJIMA
FUKUSHO Tohru KAMEI         M   Azumori TOYOMURA
TAISHO Yoshifumi ISHIZUKA       encho   M   Mitsuru HAMASAKI
  (27)12 23(41)

H:Hansoku

Excellent Match's Award

18SHO Eastern Naoki EIGA Hokkaido
 Western Shigeo YOSHIDA Tokushima
TAISHO Eastern Yosuke YAMANAKA Tokyo
 Western Yoshifumi ISHIZUKA Osaka

Excellent Player's Award

Women

Western  FUKUSHO  Sachie MIYAZAKI  Saga

Men

Eastern 33SHO Ryoichi UCHIMURA Tokyo
7SHO Kunyu UEHARA Yamanashi
4SHO Kazuo Furukawa Hokkaido
Western 29SHO Shoji TERAMOTO Osaka
3SHO Keio SATO Hyogo