39th Jodo Taikai was held at Hiroshima-Kenritsu-Sougo-Taiikukan in Hiroshima on Oct 14. 2012.


                              7 dan Final Match                            6 dan Final Match


Results of the 39th All Japan Jodo Taikai

(October 14, 2012, at Hiroshima-Kenritsu-Sougo-Taiikukan in Hiroshima )


Grade  1st Place                       2nd Place


4-Dan  M.Ito & Y.Asai (Hokkaido)                 T.Ishizaki & H.Kishino (Tokyo)
5-Dan  
T.Kikunaga & M.Kamiide (Hokkaido)        K.Ihashi & A.Ihashi (Fukuoka)
6-Dan  
K.Furuno & T.Adachi (Hokkaido)         J.Munakata & M.Sumiyoshi (Hokkaido)
7-dan  
N.Murakami & K.Murakami (Miyagi)       H.Tokito & Y.Hirahara  (Kanagawa)


Copyright All Japan Kendo Federation1998-2012