35th Jodo Taikai was held at Sugamo-Gakuen Gimunashion on Oct 19. 2008.


                              7 dan final matches

Results of the 35th Japan Jodo Taikai

(Ocotober 19, 2008, Sunday at Sugamo-Gakuen Gimunashion)


Grade  1st Place               2nd Place


4-Dan  T.Masubuchi & N.Seki(Ibaragi)              K.Ihashi & H.Kuga(Fukuoka)
5-Dan  
M.Sumiyoshi & J.Munakata(Hokkaido)       K.Furuno & N.Numata(Hokkaido)
6-Dan  
T.Hisada & Y.Hirahara(Kanagawa)       K.Shimono & H.Tokitou(Kanagawa)
7-dan  
K.Kawasaki & T.Shiraishi(Ehime)              H.Fukuda & M.Oniki(Fukuoka)


Copyright All Japan Kendo Federation1998-2008