34th Jodo Taikai was held at Fukuoka Civic Gymnasium on Oct 7. 2007.


                              7 dan final matches

Results of the 34th Japan Jodo Taikai

(Ocotober 7, 2007, Sunday at Fukuoka Civic Gymnasium)

Grade     Good performance pair

Shodan  
M.Taniguchi & R.Horie(Hiroshima),   S.Koga & M.Otsuka(Fukuoka)
2-Dan   
Y.Debuchi & Y.Kamei (Hyogo),   T.Yamabuchi & N.Kodera(Hokkaido)
2-Dan
       Y.Matsumoto & R.Kozuka(Miyagi),   M.Nishihara & O.Tamada(Ehime)Grade  1st Place               2nd Place


4-Dan  K.Ihashi & A.Ihashi(Fukuoka)              T.Oie & Y.Takashima(Fukuoka)
5-Dan  
S.Miyata & J.Munakata(Hokkaido)          T.Adachi & M.Sumiyoshi(Hokkaido)
6-Dan  
K.Shimono & H.Tokitou(Kanagawa)    A.Ueda & K.morii(Tokyo)
7-dan  
T.Tsuriga & K.Fujisaki(Tokyo)               E.Hayashi & Y.Yasuda(Kanagawa)
Copyright All Japan Kendo Federation1998-2007